Ε.Σ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014 -2020

Πίνακας προγραμμάτων Ενίσχυση ΜΜΕ
Πίνακας προγραμμάτων Νεοφυής
Πίνακας προγραμμάτων Πτυχιούχοι
Πίνακας προγραμμάτων Τουρισμός

ΝΕΟ ΕΣΠΑ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων / ΕΣΠΑ) υπέβαλε στις 17/7/2014 προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020.

Πρόκειται για ένα απλό αλλά καινοτόμο ΕΣΠΑ, ο σχεδιασμός του οποίου βασίστηκε στην έκθεση του ΚΕΠΕ και ακόμα περισσότερο στις εκθέσεις του ΙΟΒΕ και της McKinsey για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μέχρι το 2020.

Οι βασικοί στόχοι είναι η ανάκαμψη της οικονομίας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η επιστροφή της Ελλάδας σε σταθερή τροχιά ανάκαμψης, δίνοντας έμφαση στην επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία και στην δημιουργία θέσεων εργασίας.

Το νέο ΕΣΠΑ θα αποτελείται από τέσσερα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα.  Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» το οποίο θα απορροφήσει το 25% του προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ, το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στη Μεταρρύθμιση του Δημοσίου, το τρίτο πρόγραμμα αφορά στον τομέα Περιβάλλον και Μεταφορές, το οποίο θα απορροφήσει το 24% και το τέταρτο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα «Εκπαίδευση – Κατάρτιση και Απασχόληση» που θα λάβει το 13% των πόρων.

Τέλος η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει τους περιορισμούς που τίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τους 11 θεματικούς στόχους ώστε να ανταποκρίνεται ο σχεδιασμός της χώρας στον ευρύτερο σχεδιασμό που γίνεται από τις Βρυξέλλες.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι όλες οι μορφές τουρισμού, τα logistics, η περιβαλλοντική βιομηχανία, ο τομέας της υγείας, η παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και δημιουργικές βιομηχανίες, η ολοκλήρωση διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, το μετρό της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, δράσεις για τη βιοποικιλότητα και τη φύση, έργα αεροδρομίων, διαχείριση αποβλήτων, δράσεις για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την απασχόληση. Ιδιαίτερα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στόχος είναι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργους, η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύστημα εγγυήσεων για τη νεολαία κλπ.

Δείτε εδώ το Νομοσχέδιο

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ο Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1η Φεβρουαρίου του 2011 και έκτοτε τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4072/12, 4155/13, 4146/13  και 4242/14 .

Ο Επενδυτικός Νόμος 3908/11, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους  4072/12, 4146/13 και 4242/14 , αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό  επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιδοτηθούν σύμφωνα με τα ποσοστά που καθορίζονται από τον  εκάστοτε Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Σύντομα προβλέπεται η κατάθεση του νέου Επενδυτικού Νόμου. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου, το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης πρόκειται να τροποποιηθεί σημαντικά τόσο ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, όσο και ως προς τα βασικά σημεία καθορισμού επιλέξιμων επιχειρήσεων, δαπανών και μορφής ενίσχυσης.

Περιληπτικά ο Επενδυτικός Νόμος:

  • Καλύπτει υπό προϋποθέσεις τους περισσότερους τομείς της οικονομίας, όπως Τουρισμό, Μεταποίηση, Logistics, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Παραγωγή  και Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Παροχή Υπηρεσιών και λοιπές δραστηριότητες (εκτός των προβλεπόμενων εξαιρέσεων)

  • Παρέχει κίνητρα με φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, leasing ή μείγμα αυτών κατ’ επιλογή του Επενδυτή.

  • Χωρίζεται σε δυο Κατηγορίες Επενδυτικών Σχεδίων τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια και τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια.

  • Δεν απαιτεί την κατάθεση ειδικών αδειοδοτήσεων κατά την υποβολή του φακέλου.

  • Δεν απαιτεί την κατάθεση επιστολής έγκρισης δανείου κατά την υποβολή του φακέλου.

  • Προβλέπει προκαταβολή έως το 100% της επιδότησης

Η εμπειρία μας και το καταρτισμένο προσωπικό της TEMAS μπορούν να σας στηρίξουν στην υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και τέλος στην αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης.